KONTYNUUJEMY WSPANIA?E TRADYCJE

Gdy zaczynamy co? budowa?, gotowa konstrukcja b?dzie trwa?a pod warunkiem, ?e zostanie oparta na solidnych fundamentach. Kiedy po??czyli?my w ramach Core Health & Fitness marki reprezentuj?ce wszystkie segmenty bran?y fitness, byli?my spokojni o swoj? przysz?o??.

Star Trac. StairMaster. Nautilus. Schwinn.

Nasze cztery legendarne marki da?y pocz?tek osobnym kategoriom maszyn, które ciesz? si? nies?abn?c? popularno?ci? w?ród ?wicz?cych. Obecnie nasz? ambicj? jest kontynuowanie tradycji zapocz?tkowanej przed dziesi?cioleciami – nasi klienci mog? sta? si? cz??ci? tej wspania?ej historii.

Nasi za?o?yciele to ikony. Nasze produkty zrewolucjonizowa?y treningi. Nasza wiedza kieruje bran??. Nasi ludzie pomogli milionom osób zbudowa? muskulatur?, kondycj? i wiar? w siebie. Du?o przeszli?my, a nasze do?wiadczenia wiele nas nauczy?y. Dzi? – razem – dok?adamy si? do tego dziedzictwa i poszerzamy je o nowe do?wiadczenia.

Dzi?ki portfolio inteligentnie zaprojektowanych i niezawodnych produktów w?a?ciciele klubów fitness na ca?ym ?wiecie wiedz?, ?e mog? liczy? na ekspertyz? i sprz?t do ka?dego zakamarku swoich si?owni. Prawdopodobnie dlatego, ?e wiedz?, kim jeste?my: grup? ludzi, którzy od pocz?tku byli ekspertami w dziedzinie fitness.

Core Health & Fitness chc?c sta? si? czo?owym dostawc? sprz?tu i rozwi?za? dla bran?y fitness zdecydowa? o po??czeniu czterech s?ynnych marek sprz?tu, z których ka?da wyznacza?a trendy w danej kategorii. Obecnie staramy si? kontynuowa? tradycj?, która rozpocz??a si? kilkadziesi?t lat temu. Buduj?c swój biznes mo?esz polega? na naszym do?wiadczeniu i profesjonali?mie.

KARDIO – TWÓJ PARTNER BIEGOWY

Dzi?ki urz?dzeniom Star Trac mo?emy towarzyszy? w?a?cicielom klubów fitness i ich klientom na ka?dym kroku. Nasza rola nie sprowadza si? jednak do dostarczania produktów do treningu kardio. Zapewniamy kompleksowe rozwi?zania opracowane z my?l? o zaszczepieniu u?ytkownikom zdrowych nawyków i wspieraniu ich w prowadzeniu zdrowego i aktywnego trybu ?ycia. W przypadku operatorów obiektów d??ymy do zbudowania relacji, które trwa?o?ci? nie ust?puj? urz?dzeniom opatrzonym nazw? naszej firmy.

 

TRENING O WYSOKIEJ INTENSYWNO?CI – INNOWACYJNE ROZWI?ZANIA. WI?CEJ POTU

Kilkadziesi?t lat temu byli?my pionierem wprowadzaj?cym niezwykle wymagaj?cy system ?wicze?. Dzi? nasze maszyny wci?? ciesz? si? wielk? popularno?ci? w?ród ?wicz?cych, którzy nie uznaj? kompromisów podczas treningu. Obecnie wzbogacili?my ofert? Stairmaster o urz?dzenia, dzi?ki którym serca bywalców si?owni zabij? mocniej, ich p?uca zap?on?, a oni sami nie b?d? si? mogli doczeka? kolejnego morderczego treningu.

 

SI?A – NUMER JEDEN W TRENINGU SI?OWYM

Ponad 40 lat temu firma Nautilus opracowa?a now? kategori? urz?dze? do treningu si?owego, a my od tego czasu rozwijamy je i doskonalimy. Nasze innowacyjne rozwi?zania nigdy nie s? uk?onem w stron? chwilowych mód, nie interesuj? nas gad?ety, lecz opracowanie systemu ?wicze? zgodnych z naturalnymi ruchami ludzkiego cia?a. Mniej ambitne cele nas nie zadowalaj? i nie powinny satysfakcjonowa? równie? naszych klientów.

 

KOLARSTWO GRUPOWE (GROUP CYCLING) – CYKL ROZWOJU TRWA

Historia marki Schwinn rozpocz??a si? ponad sto lat temu od tradycyjnego kolarstwa. A gdy przenie?li?my si? do sal „indoor cycling”, pojawi? si? w nich duch rywalizacji na szosie. Obecnie oferujemy znacznie wi?cej ni? doskona?e rowery, zapewniamy specjalistyczn? wiedz? i szkolenia, które umo?liwiaj? rozwój bran?y. Warto doda?, ?e w najbli?szym czasie nie mamy zamiaru zwalnia? tempa.

 

 

CORE – WSPARCIE
UKSZTA?TOWALI?MY PRZESZ?O?? CZAS WSPÓLNIE ZBUDOWA? PRZYSZ?O??

Nasi za?o?yciele to prawdziwe legendy, a nasze produkty zrewolucjonizowa?y metody treningowe. Opracowane przez nas rozwi?zania stanowi?y impuls rozwoju dla wielu bran?. Nasi pracownicy pomogli milionom osób w zbudowaniu muskulatury, pewno?ci siebie i ?wietnej formy. Wiele przeszli?my, a wszystkie trudne do?wiadczenia sprawi?y, ?e dzi? jeste?my mocniejsi i wspólnie dbamy o dziedzictwo, które jest dla nas solidnym fundamentem.


CORE – RELACJE
DOSKONA?E PRODUKTY DLA ?WICZ?CYCH KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA W?A?CICIELI

Dzi?ki ofercie inteligentnie zaprojektowanych produktów w?a?ciciele klubów fitness na ca?ym ?wiecie wiedz?, ?e mog? polega? na naszej specjalistycznej wiedzy i sprz?cie, który sprawdzi si? we wszystkich salach i spe?ni oczekiwania wszystkich klientów. Ufaj? nam zapewne dlatego, ?e wiedz?, kim jeste?my: grup? prawdziwych entuzjastów i ekspertów w dziedzinie fitnessu.

 

Core Health & Fitness Sp. z o.o.
Andersia Centre
1st Floor, Plac Andersa 7
61-894 Poznan, Poland

Tel – +48 61 6683 855